Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp HUTECH được thành lập ngày 11 tháng 4 năm 2014 theo quyết định số 858/QĐ-ĐKC của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Trung tâm là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có các chức năng chính như sau:

CHỨC NĂNG

1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động hợp tác giữa Nhà trường với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kỹ năng, phát triển nghề nghiệp cho sinh viên, nhằm tăng thêm khả năng cạnh tranh của sinh viên HUTECH trong thị trường lao động; Hỗ trợ các khoa, viện trong công tác tìm chỗ thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

3. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác cựu sinh viên.

NHIỆM VỤ

1. Công tác tham mưu, tổ chức, quản lý các hoạt động hợp tác doanh nghiệp

1.1. Soạn thảo và chuẩn hóa các quy định, quy chế, quy trình, biểu mẫu theo từng nội dung công việc để hoạt động hợp tác doanh nghiệp được triển khai có tính hệ thống, đồng bộ, có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị liên quan, qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Trường trong công tác này.

1.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các tổ chức, doanh nghiệp mà Trường đang có ký kết thỏa thuận hợp tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi các hoạt động hợp tác sao cho tiết kiệm nguồn nhân lực và các hoạt động hợp tác đạt hiệu quả cao.

1.3 Nghiên cứu, đề xuất cải tiến chương trình đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động thông qua thông tin phản hồi từ các tổ chức doanh nghiệp.

2. Công tác quan hệ, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp

2.1. Phối hợp cùng các khoa, viện tạo dựng mối quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời duy trì các mối quan hệ với các đơn vị đã ký kết hợp tác nhằm đảm bảo việc hợp tác đạt hiệu quả nhất.

2.2. Xây dựng mô hình hợp tác doanh nghiệp điển hình, từ đó phục vụ truyền thông về Trường hiệu quả.

2.3. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ học bổng, tài trợ thiết bị phục vụ đào tạo, tài trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.

2.4. Xúc tiến, kết nối các chương trình liên kết đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Trường và các tổ chức, doanh nghiệp.

3. Công tác tìm chỗ thực tập và việc làm cho sinh viên

3.1. Hỗ trợ các khoa, viện tìm chỗ tham quan, kiến tập, thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

3.2. Chủ trì việc tổ chức sàn giao dịch tuyển dụng, ngày hội việc làm cấp Trường.

3.3. Xúc tiến các chương trình thực tập sinh (internship) và đưa các kỹ sư, cử nhân ra nước ngoài làm việc.

4. Công tác hỗ trợ kỹ năng và phát triển nghề nghiệp

4.1. Tổ chức các khóa huấn luyện, hội thảo chuyên đề, hỗ trợ kỹ năng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

4.2 Định kỳ, tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại với các giám đốc điều hành, doanh nhân nổi tiếng, có nhiều trải nghiệm thực tế, từ đó khích lệ tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.

4.3. Liên hệ với các doanh nhân, doanh nghiệp hỗ trợ, đỡ đầu cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên.

5. Công tác cựu sinh viên

5.1.Phối hợp với các khoa, viên xây dựng nội dung, kế hoạch kết nối với cựu sinh viên, đảm bảo thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

5.2. Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa cựu sinh viên thành đạt và các tân sinh viên, qua đó truyền cảm hứng phấn đấu học tập cho các tân sinh viên.

5.3. Làm nòng cốt trong việc tổ chức và duy trì thường xuyên việc sinh hoạt các câu lạc bộ, nhóm doanh nhân, cựu sinh viên thành đạt.

5.4. Là đơn vị tổng hợp và làm đầu mối kết nối cựu sinh viên trong toàn Trường. Xây dựng, cập nhật dữ liệu về cựu sinh viên để phục vụ cho việc kết nối, tập hợp.

6. Thực hiện một số công việc khác

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

(Ban hành theo Quyết định số 764QĐ-ĐKC ngày 08 tháng 04 năm 2019)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

       Hồ Đắc Lộc       

 

 

TIN NỔI BẬT
DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC